НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ 3 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ ХАГАСЫН АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

1. Албан хэрэг хөтлөлтийн системд ирсэн албан бичиг

Нийслэлийн хэмжээнд АХХНС-д 2017оны 03 дугаар сарын 02-ноос 2017оны 03 дугаар     сарын 15-ны  байдлаар нийт 8014 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд:

  • НҮНТ-д бүртгэгдсэн - 777
  • Байгууллага дээрээ бүртгэгдсэн - 3424
  • Цахим хэлбэрээр солилцсон - 4174

Medee 2017.03.14-01

Нийслэлийн хэмжээнд ирсэн бичгийн шилжилт хөдөлгөөний мэдээ

MEDEE-333

Medee 2017.03.14-03

 

2. Хариутай ирсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Энэ хугацаанд нийт 19717 албан бичиг ирснээс 7487 хариутай албан бичиг ирсэн бол өмнөх сард 9626 хариутай албан бичиг ирсэн байна.

Medee 2017.03.14-02

3. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт:

А. 2017.02.15 -2017.02.28 болон 2017.03.02-2017.03.15-ны байдлаар хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийг харьцуулж тоогоор үзүүлбэл:

Medee 2017.03.14-03

Б.Нийт 4455 хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийг  хувиар харуулбал:

Medee 2017.03.14-04

 

4. Хугацаа хэтэрч хаагдаагүй албан бичиг /2017.03.15-ны байдлаар/

Д/д

Нийслэл/Дүүрэг Байгууллагын тоо

Албан бичгийн тоо

1

Нийслэл

48

305

2

Чингэлтэй дүүрэг

17

53

3

Хан-Уул дүүрэг

18

39

4

Сүхбаатар дүүрэг

9

45

5

Сонгинохайрхан дүүрэг

25

104

6

Багануур дүүрэг

6

10

7

Налайх дүүрэг

8

9

8

Багахангай дүүрэг

7

10

9

Баянгол дүүрэг

16

27

10

Баянзүрх дүүрэг

42

115

НИЙТ

196

717

МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Түүл барыг алгасах